OGŁOSZENIE


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu
poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pracy
Określenie wolnego stanowiska pracy:

Księgowa/y (kasjer/ka)

1 etat

O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:

1. posiadają obywatelstwo polskie;
2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
3. nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie;
4. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
5. ciszą się nieposzlakowaną opinią;
6. ukończyły szkołę wyższą lub szkołę policealną (pomaturalną) lub szkołę średnią o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku;
7. posiadają 2 letni staż pracy w księgowości.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość prawa w zakresie rachunkowości, finansów publicznych;
2. znajomość obowiązujących przepisów podatkowych: ordynacji podatkowej oraz
przepisów w zakresie podatku od towarów i usług;
3. znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
4. znajomość przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji;
5. znajomość obsługi komputera w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji księgowej, rozliczania rachunków i prowadzenia bieżącej korespondencji;
6. umiejętność pracy w zespole;
7. sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
8. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej;
9. doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Przyjmowanie opłat za świadczone przez Przychodnię usługi.
2. Obsługa kasy fiskalnej.
3. Prowadzenie operacji kasowych na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty przez Dyrektora Przychodni lub Głównego Księgowego oraz zgodnie z instrukcją gospodarki kasowej.
4. Sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.
5. Księgowanie dokumentów kasowych.
6. Ewidencja i rozliczanie zaliczek pieniężnych pracowników.
7. Wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży.
8. Prowadzenie rejestru sprzedaży.
9. Sporządzanie raportów ze sprzedaż usług medycznych.
10. Sporządzanie potwierdzeń sald dla kontrahentów.
11. Kontrola terminowości regulowania przez kontrahentów płatności za wykonane świadczenia zdrowotne oraz ewentualne sporządzanie wezwań do zapłaty.
12. Prowadzenie gospodarki magazynowej Przychodni (zakup, ewidencja, rozchód).
13. Księgowanie dokumentów magazynowych.
14. Przyjmowanie właściwie przygotowanej dokumentacji spraw zakończonych od komórek organizacyjnych Przychodni do składnicy akt.
15. Przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji.
16. Udostępnianie dokumentacji.
17. Współpraca z Archiwum Wojskowym.

Informacja o warunkach pracy:

1. Czas pracy: pełny etat – 40 godzin tygodniowo.
2. Praca przy monitorze ekranowym.
3. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
4. Praca wymagająca wysiłku umysłowego.
5. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu, z dołu, 28-go każdego miesiąca.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny i życiorys (CV);
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
3. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach);
4. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa:
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty należy składać do dnia 23.11.2018 r. do godziny 1400 w sekretariacie Przychodni przy ulicy Kapitańskiej 8b pok. 101.
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym
terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Przychodni.