Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawy gazu ziemnego”

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świnoujściu zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanym w formie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E wykorzystywanego do celów grzewczych obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Świnoujściu.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE
 2. SWZ-sig
 3. Zał. 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. Zał. 2 – FORMULARZ OFERTOWY
 5. Zał. 3 – OŚWIADCZENIE
 6. Zał. 3a – OŚWIADCZENIE
 7. Zał. 4 – OŚWIADCZENIE
 8. Zał. 5 – OŚWIADCZENIE
 9. Zał. 6 – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
 10. Zał. 7 – ZASADY POSTĘPOWANIA W KONTAKTACH Z WYKONAWCAMI
 11. Przedłużenie terminu składania ofert-sig
 12. Wyjaśnienia treści SWZ
 13. Zmiana SWZ-sig

 

Informacja z otwarcia ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert-sig

Informacja o wyborze-sig

Skip to content