Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu

Dostawa energii elektrycznej dla WSPL w Świnoujściu

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świnoujściu zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanym w formie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

Dostawę energii elektrycznej dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Kapitańska 8-8b w Świnoujściu.

  1. OGŁOSZENIE
  2. SWZ-sig
  3. Zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  4. Zał. 2 – Formularz ofertowy
  5. Zał. 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. Zał. 3a – Oświadczenie Podmiotu Udostępniającego Zasoby
  7. Zał. 4 – Oświadczenie o aktualności informacji
  8. Zał. 5 – Oświadczenie grupa kapitałowa
  9. Zał. 6 – Projektowane postanowienia umowy
  10. Zał. 7 Zasady postępowania w kontaktach z Wykonawcami

Informacja z otwarcia ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze

Skip to content